CONTACTO

Teléfono

Dirección

Praza de Cervantes, 6,
15704 Santiago de Compostela, A Coruña

Horario

Lúns a Venres: 10:00–13:45, 16:30–20:30
Sabados: 10:00–14:00, 17:00–20:30
Domingos: Pechados

Formulario de contacto

Envíanos cualquier consulta a través de éste formulario…
Contacto

En cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter Persoal, polo que se regula o dereito de información na recollida dos datos, informase dos seguintes extremos: os datos de carácter persoal que puidesen constar neste formulario, incluiranse no ficheiro “usuarios”, inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos. A finalidade é xestionar as consultas que vostede nos expón no formulario. Así mesmo, coa aceptación do presente aviso vostede consente expresamente a realización de comunicacións dos servizos que presta a nosa entidade e que puidesen serlle de interese ou demandados a través da súa consulta. Os datos que se lle solicitan resultan necesarios para ofrecerlle a información solicitada, de maneira que de non facilitalos, non será posible a prestación do servizo requirido, neste sentido, vostede consente expresamente a recollida e o tratamento dos mesmos para a citada finalidade. Os seus datos persoais non serán cedidos a terceiros, salvo nos casos esixidos pola lexislación específica ou que os solicite o Defensor do Pobo ou os xuíces ou Tribunais competentes. Vostede ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificalos ou, no seu caso, cancelalos. Tamén ten dereito a opoñerse aos tratamentos de datos que non lle parezan adecuados, sempre que non sexan obrigados ou estean permitidos por unha lei, enviando un correo electrónico, acompañado de documento oficial que o identifique a libraria@librariacouceiro.gal