POLÍTICA DE PRIVACIDADE

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: LIBRARIA COUCEIRO SL
Enderezo postal: Praza de Cervantes, nº 6 – 15704 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 58 62 37
Correo electrónico: libraria@librariacouceiro.gal

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Se es cliente:
Tratamos a información coa finalidade de posibilitar a adecuada prestación do servizo solicitado, a facturación, así como para o envío de comunicacións publicitarias ou promocionais dos nosos produtos e/ou servizos.
Se che puxeches en contacto a través do formulario web:
Tratamos a información co fin de xestionar a consulta, queixa, suxestión e/ou reclamación.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial e non se solicite a súa supresión por parte do interesado. Tendo en conta os prazos previstos pola lexislación respecto a a prescrición de responsabilidades.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

Para tratar os teus datos baseámonos no consentimento que nos facilitaches ou na execución do encargo ou contrato.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Poderanse ceder ou comunicar os seus datos a:
A xestoría, coa finalidade de prestar o servizo de xestión e asesoramento fiscal e contable.
A empresa de informática coa finalidade do mantemento de aplicacións e sistemas informáticos.
Ao despacho de avogados co fin de asesoramento xurídico.
Äs entidades bancarias co fin de xestionar as transaccións económicas e xestionar o pago.

Cales son os seus dereitos canto nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en LIBRARÍA COUCEIRO SL estamos a tratar datos persoais que lles conciernan, ou non.
Ten dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado, a súa rectificación ou supresión, a limitación do seu tratamento, opoñerse ao tratamento e á portabilidad dos datos.
Informámoslle que ten dereito a retirar o consentimento que nos fora outorgado nalgunha finalidade específica; así como a presentar unha reclamación ante calquera autoridade de control.
Pode exercer os seus dereitos de Protección de Datos por escrito en PRAZA DE CERVANTES, Nº 6 – 15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

Como obtivemos os seus datos?

Os datos obtivéronse directamente do interesado ou o seu representante legal.
A categoría de datos que se empregan son:
• De identificación: nome e apelidos, teléfonos, e-mail.
• Os necesarios para o mantemento da relación comercial. Facturación.

Libraría Couceiro S. L. cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da actividade comercial.
Libraría Couceiro S. L. adoptou as medidas técnicas necesarias segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.
A información persoal recollida a través dos diferentes formularios, será utilizada para os propósitos definidos nos supostos anteriormente informados.

Para que a información que tratamos estea sempre actualizada e non conteña erros pedimos aos nosos clientes e usuarios que nos comuniquen, o máis axiña posible, as modificacións e rectificacións dos seus datos de carácter persoal.

A información persoal solicitada dos interesados é almacenada en bases de datos propiedade do Libraría Couceiro S. L., que asume as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garantan a confidencialidade e integridade da información de acordo co establecido na normativa de protección de datos en vigor.

O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose o Libraría Couceiro S. L., o dereito para excluír dos servizos rexistrados a todo usuario que facilitase datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito.

Recomendámoslle que revise esta política frecuentemente para estar ao corrente do seu alcance e de calquera modificación que se poida levar a cabo.