CONTACTO PARA COMPRA ONLINE

981 586 237

Horario: Lúns a Venres: 10:00–13:45 y 16:30–20:30 | Sabados: 10:00–14:00 y 17:00–20:30

Twitter

@libraricouceiro

Formulario

Podes cubrilo nesta mesma páxina

WhatsApp

Accede desde a icona flotante

Formulario de contacto

Contacto-compra

Datos libro:

Datos cliente:

En cumprimento dá normativa vixente en materia de protección de datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 (GDPR), Lei Orgánica de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitais (LOPDGDD, Lei 3/2018 do 5 de decembro), facilitámoslle a seguinte información que debe ler antes de asinar a ficha de alta como cliente, informase dos seguintes extremos: os datos de carácter persoal que puidesen constar neste formulario, incluiranse no ficheiro “clientes”, inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos. A finalidade é xestionar a alta do usuario para realizar as compras na tenda on-line, baseándose no consentimento do interesado e /ou execución do contrato. Así mesmo, coa aceptación do presente aviso vostede consente expresamente a realización de comunicacións dos servizos que presta a nosa entidade e que puidesen serlle de interese ou demandados a través da súa consulta. Os datos que se lle solicitan resultan necesarios para ofrecerlle a información solicitada, de maneira que de non facilitalos, non será posible a prestación do servizo requirido, neste sentido, vostede consente expresamente a recollida e o tratamento dos mesmos para a citada finalidade. Os seus datos persoais non serán cedidos a terceiros, salvo á empresa de mensaxeria para a entrega do pedido e nos casos esixidos pola lexislación específica ou que os solicite o Defensor do Pobo ou os xuíces ou Tribunais competentes. Vostede ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificalos ou, no seu caso, cancelalos. Tamén ten dereito a opoñerse aos tratamentos de datos que non lle parezan adecuados, sempre que non sexan obrigados ou estean permitidos por unha lei, enviando un correo electrónico, acompañado de documento oficial que o identifique a libraria@librariacouceiro.gal